صفحه اصلی » صنعت و معدن

صنعت و معدن

تجارب موفق استان در بخش صنعت و معدن

شرکت آلومینا

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
مجتمع پتروشیمی

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
مجتمع پتروشیمی


نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
لوله‌گستر اسفراین


نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
لوله‌گستر اسفراین

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
لوله‌گستر اسفراین

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
مجتمع صنعتی


نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان