صفحه اصلی » کشاورزی

کشاورزی

تجارب موفق استان در بخش کشاورزی

ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
پرورش بوقلمون عسگری جاجرم

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
رب مزرعه سبزخرم فاروج

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
گلخانه بختیاری اسفراین


نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان
گلخانه غلامی شیروان

نام طرح محصول تولیدی ظرفیت تولید شهرستان